Lska vdanch en je nejcennj na svt, manel o tom ovem nevd. Oscar Wilde
Jak na to. Utsnn spr sanitrnho zazen