dn lovk nen tak bohat, aby mohl koupit svoji minulost. Oscar Wilde
Jak na to. Vroba betonovho pekladu